Menu

Generalforsamling 2014

 

Referat fra generalforsamling i KFB d. 25.02.2014 kl. 18.30.Formand Finn Nørgaard bød velkommen til generalforsamlingen for 2013 i KFB. Der deltog beskedne 18 medlemmer i mødet og desværre ingen af vores mange nye medlemmer.

Præsentation af bestyrelsen-
De fremmødte bestyrelsesmedlemmer, Finn Nørgaard (formand), Bjarne Nielsen (kasserer), Eva Duberg Nielsen, Finn Hansson og Tommy Thomsen, samt suppleant Denis Sørensen præsenterede sig for generalforsamlingen.

Valg af dirigent.
BST foreslog Andreas Petersen som dirigent, hvilket alle bifaldt.
Andreas overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen og konstaterede at denne var lovligt indkaldt. Ingen fremmødte modsagde dette, hvorefter dirigenten oplæste dagsordenen. 

Formandens beretning.
Formand, Finn Nørgaard fremlagde den mundtlige beretning, som var udleveret til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Den fulde beretning kan læses i sin helhed nedenfor, bilagt.

Nørgaard fortalte kort om udviklingen af hvert eneste hold/ afdeling i KFB og omtalte indgående klubbens 1. senior på såvel herre, som kvindesiden. Herreholdet har i årets løb kæmpet i bunden af serie 1, men klaret sig fri af nedrykning. Kvindeholdet er 2 gange rykket op og spiller i foråret i Københavnsserien, hvilket er KFB`s første oprykning til KS, stærkt. 
De engagerede trænere og ledere fik rosende omtale, for deres gode indsats i 2013. Men også de mange frivillige omkring holdene, holdledere og hjælpende forældre fik en stor tak.
Mange aktiviteter og arrangementer er gennemført i 2013. Specielt blev ungdomsafdelingens weekend lejr i Kappel ved Nakskov, takkefesten, sommerfesten, passives medlemmers dag, glasfesten, oprykningsmiddagen for kvinderne og brunch-kamp arrangementerne fremhævet.
Alle der er med til at passe klubhuskøkken og baren, vedligeholde/rengøre klubhuset, lave aktiviteter blev takket.
Vores sponsorer Amar sport, F.M. totalservice og Urban Fitness blev takket, ligesom passivt medlem John Holger Larsen.(se neden for).
Til sidst var der en stor tak til Kamp/Hold-, Ungdoms-, klubhus- og seniorudvalgene, samt ikke mindst bestyrelsens medlemmer.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.
Aflæggelse af regnskab for 2013.
Kasserer Bjarne Nielsen gennemgik det udleveret regnskab. Særlige forhold blev  fremhævet. 

Kontingentindtægten er stadig faldende og under budgettet, hvilket er bekymrende. Bjarne fortalte, at KFB i årets løb har afskrevet kontingentkrav på mere end 50.000 kr., da medlemmer forlader KFB uden at melde sig ud til kasserer eller uden at betale de skyldige beløb. Det er uholdbart og alle ansvarlige ledere og trænere opfordres igen til at sikre, at alle deres spillere meldes ind og evt. ud, samt ikke er i restance.

Tilskuddet fra kommunen er igen blevet mindre, dels grundet nedsat enhedstakst, dels fordi vi har forholdsvis få medlemmer under 25 år.

Udgifter til bøder og udeblivelser er over 6.000 kr., mens trækning af hold har kostet 3.500 kr. Det er ærgerlige penge at betale- og beløb skal nedbringes.
Seniorlejren var ikke blevet til noget, men andre mindre aktiviteter er gennemført.
Der er indkøbt et stort parti bolde med KFB logo på, som dækker flere års forbrug.
Diverse investeringer vedr. klubhuset var mindre end afsat.
Samlet set et mindre underskud end forventet.

Balancen er særdeles flot og KFB fastholder sin egenkapital.

Der var enkelt spørgsmål omkring skift til anden bank , tilskudsmulighed til el-opvarmning, om forsikringspolice dækker rekvisitter.
Bjarne ser ikke akut fordel i at skifte til anden bank med de bankaktiviteter vi har. BST ser på om der kan opnås tilskud vedr. El-varme. Forsikring dækker også vores inventar og rekvisitter, diverse dækninger i forbindelse med tyverier ved indbrud er indeholdt i regnskabet.

Regnskabet blev godkendt.

Budget for 2013.
Bjarne gennemgik det udleveret budgetforslag og bekræftede, at hvis forsamlingen stemmer for budgettet, vil omkostninger vedr. de senere behandlet forslag være indregnet.
Enkelte poster blev forklaret nærmere.

Medlemstilskud fra kommunen er forventet netto, hvilket er næsten halveret i forhold til for få år siden, da tildeling fremover sker ud fra antal spillere under 25 år. Vi har p.t. desværre  en lille ungdomsafdeling-hvilket der arbejdes på at forbedre.
Afsat beløb til tøj og rekvisitter er igen på et realistisk beløb, bl.a. fordi vi ejer bolde til flere års forbrug og mange hold har kamptøj.
Det er altafgørende at ind- og udmeldelser sker hurtigt, så vi får de indtægter klubben har krav på og samtidig nogle aktuelle restancelister, der kan opfølges.
Budgettet viser et forventet underskud på 50.000 kr., heraf er 21.000 kr.  dog afskrivning på klubhuset.

Nørgaard tilføjede, at halvtaget udbygges, så vi alle kan få meget større glæde af terrassen og langt mere læ/regnskærmning. Når der skal afholdes arrangementer, kan sider langt nemmere lukkes ned med plast, så vi herved får et stort lukket udeområde.
Nørgaard understregede at budgettet, med 5-cifret underskud, er et udgangspunkt, som vi håber på bliver bedre. BST vil løbende holde øje med udviklingen og justere aktiviteterne herefter.

Budgettet blev vedtaget.

Inden næste punkt på dagsordenen fik formanden ordet for, på bestyrelsens vegne, at udnævne årets navne i KFB for 2013.

Årets navne i KFB:
Årets trænere:
Blev kvindeholdets tre trænere Malthe, Jeppe og Jonas. De har medvirket til at skabe rammerne, tilgang, fælles holdfølelse og sikret 2 oprykninger, suverænt. 

Årets ledere:
Blev Ole og Brita Nygaard. Igen i år har Ole og Brita udført et stort arbejde for KFB og især seniorafdelingen. Holdledere og hjælpere omkring 2. sen., tøjvask, hjælp til nye medlemmer og hold, samt ikke mindst en sikker styring af vores holdtilmeldinger og ændringer.  

Årets KFBèr: 
Blev John Holger Larsen. Passivt, mangeårigt medlem, der i flere år har skaffet mange rekvisitter til klubben til glæde for såvel børn og voksne, samt ledere.
Yderligere forklaringer nedenfor.

Indkomne forslag.
Andreas P. gjorde opmærksom på, at der var flere forslag fra bestyrelsen.
Forslag nr. 1.
”Kontingent  satsen for aktive under 10 år nedsættes til 450 kr. halvårligt. Når medlemmet fylder 10 år, betales gældende takst for ungdomsspillere ( p.t. 600 Kr. halvårligt) fra førstkommende opkrævningsperiode”. 
Bestyrelsen motiverede forslaget med at en nedsat kontingent hermed kommer på linje med vores naboklubber, at de mindste træner en gang om ugen modsat andre i u-afd to gange. Børnene i denne aldersgruppe er ofte familiernes indgang til KFB og med lavere kontingent bliver vi ikke fravalgt af denne årsag.
Forsamlingen vedtog forslaget med 17 stemmer for og 1 neutral.

Forslag nr. 2.
” Kontingentet for lukkede 7m hold, med aftale om holdkontingent, foreslås nedsat fra nuværende 6.500 kr. til 5.000 kr. halvårligt”.
Bestyrelsen begrundede forslaget med at nye medlemmer kommer til KFB i grupper og kontingentniveauet er en afgørende faktor. Den hidtidige takst har vist sig at være for høj, når de fleste 7m hold kun mønstrer 9-10 spillere. Rabatten er relativ lille for spillerne i disse selvadministrerende hold også set i forhold til de lukket 11m. Andre argumenter omhandlede et stort marked for 7m bold og at det er en god mulighed for at få tilgang, samt at vi må følge naboklubbers niveau. (ØKF, SIK-Fight)osv.
 
Forslaget blev vedtaget med 16 stemmer for og 2 neutrale.

Forslag nr. 3.1
”Det foreslås at fjerne begrænsningen for antal spillere tilknyttet et hold, med aftale om betaling af holdkontingent”.
Bestyrelsen motiverede det nye tiltag med at vi nok havde sat antalsbegrænsningen for lavt (18 spillere for 11m og 10 spillere for 7m). De faktiske forhold har vist, at flere spillere skal tilknyttes et hold, for at gennemføre sæsonen korrekt. BST påviste at de sidste 100 seniorspillere er kommet via grupperinger, som ankommer som hold og aftaler at betale holdkontingent. At opnå tilgang er afgørende for klubbens fremtid og for driften af vores klubhus osv. Klubben kan få flere medlemmer, samtidig med at udgiften til hvert hold er den samme uanset antal spillere. Holdene kan blive mere ”sikre” med en bredere trup.

Der var en livlig debat omkring de foreslået rabatter.
Åge Hansson fremførte, at færre betaler fuld kontingent og at de ældste er nogle af dem der betaler mest. 
Nørgaard medgav at de ældste betaler 600 kr. , men ikke mest. Seniorspillerene betaler 900 kr. , men får langt de fleste goder, så det kan retfærdiggøres. På hold med holdkontingent er der spillere som stadig betaler et højere beløb, bl.a. superveteran med 750 kr. for nogle og 400 for andre. Det er intern fordeling, men klubben får sit holdkontingent.
Holdkontingenter er en god løsning, da klubben sikres samlet betaling og holdene selv sikrer sig indbetalinger. Jan Baltzersen fremførte, at holdene er selvadministrerende og det letter BST arbejde. 
Det er også en detalje, at vores pression ved svigt er større, idet vi kan sanktionere alle spillerne ved at lukke hold, det er deres fælles ansvar.
Denis Sørensen nævnte, at han trods modvilje nu ser holdkontingent og fri adgang som en vigtig mulighed for at tiltrække de næste medlemmer.

Forslaget blev vedtaget med 11 stemmer for, 3 imod og 2 neutrale. ( 2 deltagere havde nu forladt mødet)

Forslag nr. 3.2 udgik herefter.

Valg til bestyrelsen.
Inden valgene benyttede formanden muligheden for at takke den afgående kasserer Bjarne Nielsen for sin mangeårige og fremragende indsats for KFB. Bjarne fik ros for sit engagement i bred forstand i klubarbejdet, som aktivt i stort set alt arbejde i KFB. Hertil også som arrangør og vært ved glasfesten, samme med Kitty J. Med håb om at Bjarne fortsat vil være aktiv, fik Bjarne en stor hyldest og en gave.

Valg af kasserer: Eva Duberg Nielsen blev valgt for 2 år.
I denne forbindelse takkede Nørgaard for Evas mod og ansvarsfølelse over for klubbens fremtidige drift. Samtidig proklamerede formanden, at arbejdsopgaverne under kassererposten fremover koncentreres omkring økonomien og medlemsregistreringen, mens rykkerprocedurer og opfølgning af restancer uddeligeres til andre ledere i BST.

Bestyrelsesmedlem: Tommy Thomsen blev genvalgt for 2 år.
Bestyrelsesmedlem: Denis Sørensen blev valgt for 2 år.
Suppleant for 1 år: Ingen ønskede at opstille.


Tillykke til jer alle.

Valg af revisor og revisorsuppleant.
Bjarne Nielsen blev valgt til revisor, hvilket blev vel modtaget.
Revisorsuppleant blev ikke besat.

Tillykke med valget.

Eventuelt.
Vi havde en debat om vores hjemmeside og fra flere sider blev der givet udtryk  for at der skal ske noget mere og nye tiltag iværksættes. Bestyrelsen bekræftede at der arbejdes på en udvikling af hjemmesiden og en webmaster funktion, som er tæt på klubbens drift og i dialog med medlemmerne. Vi skal have en selvforstærkende positiv dialog og udvikling i gang og det kan betyde at andre skal overtage driften.

La-crosse, har i mere end et år været en afdeling i tilbagegang. Klubben har opfordret til dialog og rakt hånden frem med konstruktive forslag til løsning af udfordringerne. Nu afgøres det meget snart, om afdelingen lukker.

Der var opfordringer til at finde suppleanter blandt 1. holdenes spillere. Dette er forsøgt, men uden held. Det er dog også vigtigt, at spillerne er aktive i seniorudvalget og derved følger udviklingen tæt.

Sidst blev mindet om af KFB i 2015 har 25 års jubilæum- en meget stor dag for klubben.
I efteråret 2014 vil bestyrelsen indkalde til møde herom og indskrive aktive i et kommende jubilæums arrangements udvalg.

Da der ikke var flere, som ønskede ordet, lukkede dirigenten generalforsamlingen.
Referat skrevet af Finn Nørgaard. D. 10.03.2013.


Bilag.
Beretning for 2013 på generalforsamlingen 25.02.2014


Meget godt kan fremhæves fra 2013 og her udvalgte emner.

Sportsligt :
1. Herre Holdet i serie 1
Forberedelserne til foråret 2013 startede egentlig fornuftigt , Alex og Niebe, samt hjælperne omkring holdet kunne se lettere fremgang. Da sæsonen startede op viste der sig en begrænset tilgang. Kampene forløb egentlig ok, men få point kom ind til holdet. Bedre blev det ikke da der opstod intern uro omkring holdet i et uskønt forløb, som vi alle har lært af. I slutningen af turneringen kom en trodsreaktion, spillerne arbejde som et hold. Det blev en flot afslutning, hvor holdet nåede at indhente de overliggende hold og sluttede på en 3. sidste plads med 21 point. 
Den megen uro havde dog slidt på spillertruppen og trænerne , så det stod klart, at vi måtte finde en ny træner. Vi var heldige at få en god og åben snak med Niklas Jønsson, som herefter sagde ja.Niklas fik en kort opstartsperiode, men havde stor hjælp fra Allan Jørgensen, Bo Høyer, Jan Baltzersen, seniorudvalget og Ole og Brita. Spillere blev kontaktet med det gode budskab at vi er startet på en ny positiv periode, hvor 1-2 holdet træner sammen, med gode kræfter på ledersiden omkring holdet.
Efteråret startede fint, med et par flotte indsatser mod CSC og Tårnby FF. Der kom nu en række kampe uden pointhøst og et par store nederlag hertil. Heldigvis også en sejr mere. Der arbejdes fint til træning og fremmødet er bedre en i mange år. Dette er trænernes fortjeneste.

Årets bedste præstation, kvindeholdet.
Vi var så heldige at en gruppe spillere kom til os, de fleste studerende og fra provinsen. Snart kunne de se sig som en synlig del af vores klub. Træning i vinters gav os andre et fingerpeg om at der er potentiale i truppen. Holdet skaffede selv tilgang, havde deres egne trænere 3 stk. Jeppe, Malthe og Jonas. Tommy T.  blev klubbens mand omkring holdet og har gjort det fantastisk.
Kvindernes forventninger var store forud for forårets serie 2, hvor oprykning var det klare mål. Samtidig styrkedes sammenholdet uden for banen. Sæsonen forløb helt utrolig og rækken blev vundet uden nederlag. Serie 1 ventede og der kom nogle flere spillere til. En kort optakt til sæsondebut og hvilken flot udlæg 6-0 sejr som oprykker- jo holdet gik klart efter endnu en topplacering. Næste modstander var Tårnby, et seriøst bud på en oprykker. 2-1 sejr og nu forløb resten af efteråret mod en finalekamp mod KFUM. KFB havde opfordret medlemmer til at komme, KFB Support støttede, BST havde arrangeret oprykningsfest-middag osv.
Holdet satte hurtigt festen i gang med 2 føringsmål og 6-0, champagne, sang, pokal, middag osv. Tillykke. En mindeværdig dag for kvinderne og et stor dag for klubben . KFB`s første oprykning til KS.

2. Holdet i serie 4
Holdet har været præget af uroen i seniorafdelingen, men et stort arbejde af Allan Jørgensen , Bo Høyer og Ole og Brita har samlet spillere og der er større samhørighed nu end i flere år. U 19 spillerne blev i efteråret brugt ofte på 2. senior og gjorde det rigtig godt. Vi ser frem til at holdet i år vil have en fast, stabil stamme, som vil gavne samspillet og niveauet.

3. Holdet i serie 4 Rico/Stolle/Lagstrøm.
Der er ingen tvivl om at truppen rummer mange gode spillere, som også har en stor sejrsvilje. Holdets udfordring er deres temperament , som let overtændes og fjerner fokus fra spillet og taktikken. De dygtigste modstandere udnytter denne svaghed. Holdet vil meget og gerne op i serie 3 og jeg er ikke i tvivl om at det lykkes i år.

7. mands mesterrække (Stolle/Lagstrøm)
7 mands mester hold udgør en del af den førnævnte trup, men det viste sig svært at gå efter toppræstationer i begge rækker. Vores 3. holds trup spillede i efteråret men kunne ikke fuldføre alle kampe. 

7 m ( Tim/ Kristian Ring)
Denne trup spænder bredt, fra netop stoppet førsteholds spillere til venner som tidligere har spillet fodbold forskellige steder. Alle dog med lyst til at mødes og spille en god gang bold. Holdet er vores nye old boys hold i vores imponerende gl. mands afdeling.

7. m Martin Aagaard.

Holdet består af en vennekreds med masser energi for spillet. Desværre er de nu stoppet, da man ikke er enige om træningsmængde og mål.
Seniorudvalget er i gang med at styrke rammerne for og sammenholdet imellem de mange unge seniorspillere. De nye tiltag bliver en stor gevinst for klubben og vil styrke tilhørsforholdet til KFB, give flere fælles oplevelser og  styrke en kultur, hvor det er fuldt acceptabelt at spille på 2. og 3. holdet. Vi glæder os til endnu flere aktiviteter fra udvalgets side.

Flagfootball.
Kvindeligaholdet har været ramt af for mange afbud til træning. I turneringen er det blevet til mange lige kampe mod de stærke modstandere.
Det kombineret kvinde/herre hold i 1. division mix. har fungeret særdeles godt. Flagfootball afdelingen har afholdt flere Game days, som små stævner på Kløvermarken med 4 hold og kampe. Alle har været tilfredse med værtsskabet, selv om vi stadig ikke har optegnet bane.
Der har været afholdt Landsholdssamlinger og KFB spilleren Julie , har deltaget på landsholdet ved Europamesterskabet og klaret sig fint.

Ungdomsafdelingen:

U 19 Emil Kjær /Bo Høyer/Nikolaj Høyer.
Det er en meget flot præstation som trænerne har ydet i mange år. De har formået at fastholde truppenog skaffe tilgang. Bo og Nikolaj Høyer, samt Emil Kjær har ført en stor gruppe spillere af ege avl helt op i seniorafdelingen til stor gavn for KFB. Vi håber alle vil fortsætte og få glæde af spil, udvikling, udfordringer, klublivet og kammeratskabet. 

U 14  Andreas P, Peter H. Jensen og Vidar.
Lederne har i flere år skabt nogle stabile, lærende og trygge rammer for disse årgange. I denne alder, begynder flere at falde fra, som det ses i andre klubber. Fra omkring 25 spillere er der nu 15 tilbage et hold i 7m. Det viser at mange andre muligheder og forpligtigelser har fat i de unge.  

U11, Brian Parbst Hansen og Sundby.
Et samarbejde med trænere i Sundby blev en overgangsløsning, da kun Brian var tilbage med truppen. Samarbejdet gav muligheder for at dele truppen i niveauer som anbefales, og det har kørt godt i efteråret. Men igen viser fakta, at forældretrænere skifter med deres børn til andre klubber. Brian har fastholdt spillerne og gjort det fremragende, men skal have hjælp nu.

U6 og U7, U8 Michael Galdam, Jerry og Mike og hjælpere.
Fastholdelsen af de mindre drenge og piger, samt en fin tilgang vidner om et godt lederarbejde. Det er en meget menneskelig tilgang KFB viser de små, hvilket også værdsættes af familierne. Der er tale om leg, hygge og indlæring i det små. Her skal også nævnes, at familierne har oparbejdet et sammenhold ved de spisninger, som afholdes efter træning. 

Ungdomsudvalget arbejder med mange nye tiltag og er ved at formulere en ny struktur for organiseringen af ungdomsarbejdet i KFB. Det omhandler en fælles linje i fodboldtræningen, større forældre involvering, hvervekampagne, faste traditioner, m.v.

Ungdomsafdelingens lejr i maj måned gik igen til Kappel syd for Nakskov. 30 drenge, 9 ledere var afsted i weekenden. Det blev gensyns glæde for alle og en stor succes. En positiv oplevelse med styrkelse af kammeratskab, fælles glæde , leg spil og konkurrencer. Tak til de frivillige hjælpere, der tog med, samt naturligvis u-trænerne. Vi tager afsted igen til maj.

Gl. Mands afdeling:
KFB har en af københavns bedste gl. mands afdelinger. Vi ligger helt på toppen i forhold til vores klubs størrelse. Samarbejdet er bedre og bedre- spillerne imellem og den fælles spiller afslutning i efteråret er fyldt med megen sjov og hygge.
KFB stiller med stærke hold i Old boys, superveteran, masters og grand old masters.

Lacrosse

Lacrosse afdelingen har en stor udfrodring i at skaffe udøvere til den lille sport i Danmark. I 2013 afholdt afdelingen igen et internationalt stævne på Kløvermarken. Det kniber med at finde et par ledere, der vil føre afdelingen videre. 

Bordtennis
Bordtennisafdelingen består af ældre medlemmer som mødes, hver onsdag vinteren igennem  og hygger sig med spillet og megen spas og snak. Der er regler for indkitning og de fælles frokoster som også er en vigtig del af afdelingens sammenhold. 

Hold/kamp/baneudvalg.

Også en særlig tak til Ole og Brita for den store hjælpe i seniorafdelingen og i forbindelse med at nye spillere kommer til KFB. Tak for en kompetent indsats ved turneringsplanlægning, indføring af kampe, påtegning med dommere, flytning af kampe, vinterturneringen m.m.

Aktiviteter.
Vi  har en årskalender som viser hvornår der er fælles aktiviteter i KFB. 
Vi har fået opbygget en række faste traditioner, som er med til at give vores kultur styrke og som fungerer fint grundet de folk som står bag- tak for det.

Herrefrokosten i februar, blev en sloid succes grundet et godt forarbejde af  Walle, Nan, Tommy T og Lars Martin Søderlund. 

Brunch og kamp. KFB support forkælede os mange gange med dejlig brunch, hyggelige timer og livlig support ved 1. senior kamp med stemning på sidelinjen. Stor ros til familierne Jacobsen.

Passive medlemmers dag blev afholdt i efteråret i samarbejde med KFB support, med luxus brunch og stort kagebord m.v. Glædeligt var det at mange passive, ældre medlemmer mødte op i klubhuset og havde nogle hyggelige timer.

Takke festen.
Det er vores mulighed for at sige mange tak til alle jer frivillige leder og trænere, samt hjælpere. Det er jer som er kernen i klubbens virke. Hanssons afvekslende leg og quiz mmed både Fup eller Fakta, Gæt og Grimasser osv.

Sommerfesten blev afholdt som en uformel afslutning for seniorer. Man kunne melde sig til spisning eller møde frem og nyde selskabet på terrasssen. Der kom over 70 medlemmer i løbet af dagen- et imponerende antal.

Hjemmesiden.
Vi er ikke tilfredse med aktiviteten og vil udvikle denmed større fornyelse i år.
Vi kan kun opfordre til at mange vil sende indlæg frem omkring deres oplevelser i KFB.
Stillinger skal kunne ses med DBU københavns on-line opdatering.
Vi takker Kim Schwaner for indsatsen og ser frem til at andre aktive vil bidrage med at gøre siden mere aktuel og livlig. 

Årbog og kontakt til passive.
Vi har igen udsendt årbogen for KFB. Det er blevet den hidtil flotteste, som også vil kunne ses på vores hjemmeside.

Klubhuset.
Vi vil forbedre og vedligeholde huset, så vi har en flot og imødekommende ramme for vores samvær. Det kræver mange timers arbejde og diverse indkøb. 2 arbejds weekender er det blevet til i 2013. Vi takker de medlemmer som var med til at forbedre huset.
Klubhusudvalget samles i marts og snakker om året og tiltag.
Gulvet blev renset og forseglet, hvilket har frisket farverne op. Pokalskabet er opdateret.

Køkken og bar  drives af frivillige. I årets løb har der været tilbudt mad 2 gange om ugen, hvilket vi i BST er meget glade for. Madlavning og salg er modtaget godt af såvel familier og gl., mands hold mandag og seniorer torsdage. Derfor en særlig tak til Rene Schrøder og Allan  Mus Sørensen, samt Walle og Nan.
Andre vagter er Fido og John Apitz, samt Henrik og Maibritt Jakobsen, tak til jer alle.
 
Rengøring  Maibritt, Åge Hansson, John Bergmann, Arthur m.fl. har igen gjort det imponerende og huset holdes derved flot.

Økonomi
Vi har opnået et tilfredsstillende resultat i 2013. Vores store aktivitetsniveau er dog kun muligt via den store frivillige indsats af mange medlemmer og venner.
I bestyrelsen har vi fulgt indtægter og udgifter meget tæt. Vi ser at kontingentindtægterne falder og at der er mange tusinde kr. som afskrives, når skyldnere forlader klubben. Vi er således tvunget til at holde udgifter nede.
Kontingent restancer og for sene indmeldelser, er til stadighed grund til store ærgelser. Her har vi flere gange bedt trænere og leder om  hjælpe, da kun en fælles indsats kan sikre klubben de indtægter vi har krav på.  
Nye veje kan være at betale en inkassator/rykkerfunktion for at administrere medlemsindbetalinger, eller et nyt system.

Sponsorer. 
John Holger Larsen, som skaffer gode ting til vores klub.
Amar sport, kamptøj og rekvisitter, 
F.M.Totalservice og kFB Support, som trøjesponsor 1. senior.
Urban Fitness, god rabatordning for vores medlemmer.
K.I. ansatte for godt samarbejde.

Tak til bestyrelsen.
Nørgaard takkede de enkelte bestyrelsesmedlemmer for et godt samarbejde, stort engagement, stærke præstationer og et flot resultat for KFB.

Hilsen Nørgaard.