Menu

Generalforsamling 2013

 

Referat fra generalforsamling i KFB d. 19.02.2013 kl. 19.00.


Formand Finn Nørgaard bød alle velkommen, herunder specielt vores nye medlemmer. I alt deltog 27 medlemmer.

Nørgaard bad forsamlingen mindes vores æresmedlem Bent Hartmann, som døde i sommers. Bent var vores ældste medlem og til det sidste en støtte for klubben.

Tilbage i 1930èrne kom Bents bror Kurt Hartmann Nielsen til Standard. Kurt spillede på 1. og 2. holdet og blev en af de mest respekterede og initiativrige formænd bl.a. i 1940èrne og starten af 50èrne.  Bent Hartmann kom således til Standard, som spiller og snart leder. Bent huskes især som en dynamisk leder af ungdomsafdelingen, som han var med til først at opstarte i 1947 og genopstarte i 50-51. Det blev en fantastisk lederkarierre for vores ungdom. Senere fik vi glæde af Bents store indsats for Standard og KFB som indsamler og vedligeholder af et klubarkiv. Bent har overleveret en mundtlig historiefortælling fra Standardtiden, som er uvurderlig, men også et fysisk  arkiv som går 100 år tilbage. En stor klubleder er gået bort – æret være hans minde.

1 min. stilhed blev afholdt.

 

Præsentation af bestyrelsen

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer, Finn Nørgaard (formand), Bjarne Nielsen (kasserer) , Finn Hansson og Tommy Thomsen præsenterede sig for generalforsamlingen.

Kim Schwaner havde meldt afbud.

 

Valg af dirigent.

BST foreslog Andreas Petersen som dirigent, hvilket forsamlingen støttede fuldt ud .

Andreas overtog herefter ledelsen af generalforsamlingen og konstaterede at denne var lovligt indkaldt. Andreas oplæste dagsorden og nævnte den lille fejl under valg, idet det er et bestyrelsesmedlem, som skal vælges for et år, da Kim Schwaner udtræder.

 

Formandens beretning.

Finn Nørgaard fremlagde den mundtlige beretning, som kan læses i sin helhed nedenfor.

Nørgaard fortalte kort om hver eneste hold/ afdeling i KFB og takkede de engagerede trænere og ledere, samt alle frivillige omkring holdene.

Nørgaard fortalte om de aktiviteter og arrangementer som er tilbudt medlemmerne i 2012, herunder ikke mindst ungdomsafdelingens weekend lejr, lederfesten, passives dag og brunch-kamp arrangementerne.

Alle der er med til at passe baren, vedligeholde/rengøre klubhuset, lave aktiviteter blev takket.

Vores sponsorer Amar sport og F.M. totalservice blev takket, ligesom andre bidragydere som Bent og Anni Hartmann og John Holger Larsen.

Til sidst var der en stor tak til sportsudvalget og bestyrelsens medlemmer.

Der var ingen spørgsmål til beretningen, som blev godkendt.

 

Årets navne i KFB 2012.

Inden næste punkt blev priserne uddelt.

 

Årets træner blev Bo Høyer, som træner U19 med Emil Kjær og er mentor for samme. Herudover er Bo altid hjælpsom omkring ungdomsafdelingens hold. I året tog Bo 2. holdet, da vi ønskede at prøve noget andet. Efter en start uden stamspillere fik Bo samlet et hold, som klarede sig fint og kunne afgøre oprykningen. Også på ungdomslejren var Bo`s engagement afgørende.

Flot arbejde af BO. Tillykke med titlen.

 

Årets KFBère blev i 2012 fætrene Rene Schrøder og Allan Mus Sørensen. De to positive gutter står i baren hver mandag og laver mad til såvel børnehold og gl. mands spillerne. Herudover hjælper de gerne til ved arrangementer og med vedligeholdelse af klubhuset. Rene klarer regnskab for klubhuset. Allan var aktiv på ungdomslejren.

Tak for en flot indsats og jeres altid gode humør.

Tillykke med udnævnelsen.

 

Årets leder blev formand Finn Nørgaard. Der var rosende ord for Nørgaards indsats i årets løb, dels som samlende leder for KFB, men også for ungdomslejren, årsbogen, klubhusarbejde m.v.

Tillykke med titlen.

 

Aflæggelse af regnskab for 2012.

Bjarne gennemgik det udleverede regnskab, med uddybning af de enkelte poster.

 

 

Sportsforeningen

Kontingentindtægten er faldende og under budgetteret, hvilket er bekymrende. Mange tusinde kroner er afskrevet, da medlemmer forlader KFB uden at betale de skyldige beløb, eller glemmer at melde sig ud og ender på restancelister. Trænere og holdledere opfordres igen til at sikre, at alle deres spillere meldes ind og evt. ud, samt ikke er i restance.

 

Tilskuddet fra kommunen er mindsket dels generelt vedr. taksten, men også fordi vi har forholdsvis mange medlemmer over 25 år.

 

Ungdomsudvalget har brugt penge til ungdomslejr, jyske 3 mål og U9 stævne m.v.

 

Beløb for trænerkurser er nettotal, da der er op til 80% refusion. Tallet dækker heldigvis over en fin aktivitet her.

 

Klubhuset

Salget var mindre end håbet, men alligevel på højde med tidligere år.

Vores indkøb er gjort klogt, idet vi har gode indkøbsaftaler og aktive folk der henter varer.

Dermed er vores indtjening i klubhuset på et flot niveau, takket være de aktive.

Samlet set et mindre overskud, hvilket er fint i forhold til det budgetteret mindre underskud.

Balancen er særdeles flot med et meget tilfredsstillende indestående på vores konti.

Der var enkelt spørgsmål omkring indsamlingskassen til ungdom, som kun opgøres til 100 kr. Bjarne meldte at denne 2 gange er stjålet ved indbrud og at det sidste beløb meddtages i 2013 regnskabet.

Ole Nygaard fortalte klart og tydeligt, at holdkort SKAL udfyldes. Pointtab og bøder kan ventes- da DBU København vil have dette til at fungere.

Der blev spurgt til hvordan der rykkes for manglende betaling. Bjarne bekræftede at der både skrives rykkere, rykkes pr. telefon og ved direkte henvendelser. Ligeledes beder vi trænere og ledere at sørge for konkrete betalinger. Ophæng i klubhuset viser de voksne som er i restance.

Selvjustits på holdene bliver der også opfordret til osv.

Regnskabet blev godkendt.

 

Budget for 2013.

Bjarne gennemgik det udleverede budgetforslag.

Enkelte poster blev forklaret nærmere.

Kontingentindtægten er sat laveret end budget 2012 og tæt på regnskab 2012.

Tøj og rekvisitter er langt højere end de sidste år, hvilket alene skyldes at vi har investeret i et stort parti nye bolde med KFB logo og farver. Der er beregnet til 3 års forbrug ved almindelig spild. Vi håber dog at de synlige KFB kendetegn vil hindre at andre beholder vores bolde.

I klubhuset vil vi forbedre lyset og supplere med enkelte lamper, som kan lysdæmpes.

Samlet set giver forslag til budget et underskud på 47.000 kr.

Der var flere spørgsmål:

Der blev spurgt til det forventet beløb for kontingent, da der er stor udskiftning og usikkerhed, samt diverse holdkontingenter. Svaret var at BST har lavet en kalkulation bag, med bedste skøn af hvilke hold og antal spillere som regnes med at være medlem i KFB.

Det blev foreslået at BST undersøger om anden El-leverandør kan give en besparelse. Denne ide blev noteret til opfølgning.

Der blev spurgt til glasfesten og overskud herfra, som tidligere var gået til istandsættelse af billardbord. Bjarne svarede at glasfesten intet har at gøre med klubbens økonomi, men er et særskilt initiativ- som tidligere har givet klubben flere større ting til huset.

En nævnte, at der evt. kan opnås tilskud til ny belysning.

Budgettet blev vedtaget.

 

Indkomne forslag.

Andreas P. gjorde opmærksom på, at der var flere forslag fra bestyrelsen.

Forslag nr. 1.

Ad. §3. i vedtægter. DAFF, tilføjes da vi opretter en afdeling med Flagfootball.

Nørgaard indledte motivationen med at fortælle at en gruppe kvinder havde kontaktet BST med henblik på at blive en afdeling af vores klub. Et par møder, med en positiv dialog resulterede i at kvinderne startede i efteråret i vores klub med træning. Tommy Thomsen har fungeret som holdleder. BST anbefaler at holdet bliver en del af KFB.

Eva Duberg fra Flagholdet fortalte lidt mere om sporten og modtagelsen i KFB. Flagfootball er en meget taktisk sport og helt uden tacklinger. Kvinderne på holdet er glade for KFB som forening og for de rammer som gives.

Forsamlingen vedtog forslaget. Velkommen til Flagfootball i KFB.

Forslag nr. 2.

” Kontingent satsen for aktive medlemmer der er fyldt 60 år nedsættes til 500 kr. halvårligt, med virkning fra førstkommende kontingentudskrivning”

Nørgaard uddybede forslaget med at BST har undersøgt vores naboklubbers kontingentniveau og selv overvejet at imødekomme de ældre ( nogle efterlønnere og pensionister) ved at nedsætte taksten væsentligt.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 3.

”Den siddende bestyrelse KAN tillade at gl. mands hold (11m) kan betale holdkontinget på 9.500 kr. halvårligt. Beløbet skal forfalde rettidigt og indbetales af holdlleder. Ved denne ordning tillades samtidig at der indmeldes og registreres op til 18 spillere på holdet”

Nørgaard motiverede på bestyrelsens vegne det nye forslag. Ved holdkontingent kan opnås en rabat, marginalspillere, som kun er med i få kampe kan måske fastholdes/tiltrækkes ved en mere rimelig betaling. Klubben opnår en selvjustits omkring betalingen. Andre klubber har lignende ordninger.

BST  synes at også vores ældre og meget trofaste medlemmer bør gives samme tilbud som andre hold.

 

Der blev spurgt til om der skal gives de samme rettigheder for spillere der indgår på hold med holdbetaling. BST svarede naturligvis, da vi ikke vil gøre forskel på vores medlemmer.

Der blev spurgt til om vi ikke mister penge på denne ordning og om det er forudset.

BST svarede at det slet ikke er sikkert at vores fungerende hold vil benytte sig af ordningen, da den jo kræver en vis selvjustice og at én betaler og indsamler penge efterfølgende. Tilmed består alle 4 gl. mands hold af mindre trupper på ca. 13-16 betalende medlemmer, så forskelle er ikke stor p.t.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag nr. 4.

”Den siddende bestyrelse KAN tillade at lukkede 11 m hold kan betale holdkontingent på 9.500 kr. halvårligt. Beløbet skal forefalde rettidigt og indbetales af holdleder. Ved denne ordning tillades samtidig at der indmeldes og registreres op til 18 spillere på holdet”.

Bestyrelsen motiverede forslaget med den efterspørgsel der findes i dag for at spille som lukket hold i en klub og søge et rimeligt kontingent herfor.

Vi har i flere år oplevet at hold forespørger om medlemsskab og at kontingentet er en konkurrenceparameter. Vores naboklubber tilbyder allerede billige holdmedlemsskaber.

Disse hold er selvadministrerende og trækker ikke på klubbens pengekasse. Dommerudgifter, bolde og kamptøj fra reservelager er udgifter.

Vigtigste argument er at vi får en afgørende mulighed for at få en del nye medlemmer, men også at vores nuværende hold fastholdes.

Der var en god debat om forslaget, hvor spørgsmålene gik på bekymring om vi så tiltrækker medlemmer som blot lukrerer på andres betaling, hold som evt. har dårlig opførsel.

Hertil svarede bestyrelsen at der nok ikke modtages fremmede spillere som ikke passer ind på de aktuelle hold. Vedr. nye hold snakker sportsudvalg og bestyrelse med ansøgere, endda flere gange og fortæller om vores værdier og kultur, samt hører om deres motivation for at komme i KFB. Vi vil gerne vise de nye henvendelser tillid og velkomme de nye medlemmer.

Der er marked for disse grupper af venner som kommer til klubberne og vil spille sammen. Kontingentstørrelsen er afgørende og endda særdeles afgørende for gruppens marginalspillere og mulighed for tilgang.

Spørgsmål til om seniorspillere på 1.-2. holdet ikke også kunne ønske sig nedsat kontingent. BST kunne bekræfte, at vi også udfordres herfra, men at netop disse spillere får aller mest for kontingentet.

Forslaget blev vedtaget med stort flertal.

 

Valg til bestyrelsen

Inden valgene benyttede Nørgaard muligheden for at takke det afgående bestyrelsesmedlem Kim Schwaner for indsatsen. Kim trådte til som hjælp, da andre undlod. Det viste sig at Kim også er hjælpsom andre steder og har knap med tid.

Kim fik også en tak for sit arbejde med hjemmesiden, med hvilket han fortsætter p.t. med Standards historie sammen med Nørgaard. Indlæg efterlyses stadig for at gøre hjemmesiden mere levende.

Formand: Finn Nørgaard blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem: Finn Hansson blev genvalgt.

Bestyrelsesmedlem for 1 år: Eva Duberg Nielsen blev valgt.

Suppleant for 1 år: Denis Junior Sørensen blev valgt.

 

Tillykke til jer alle.

 

Valg af revisor og revisorsuppleant.

Steen Sørensen blev valgt til revisor.

Revisorsuppleant blev ikke besat.

Tillykke med valget.

 

Eventuelt

Der var ingen der ønskede ordet for yderligere bemærkninger.

Formanden takkede herefter dirigent Andreas Petersen for en god ledelse af generalforsamlingen.

Nørgaard afsluttede med at takke for en god og konstruktiv debat og alle udråbte et leve for KFB.

Referat skrevet af Finn Nørgaard. D. 10.03.2013.

Herunder formandens skriftlige beretning for 2012, fremsagt på generalforsamlingen 19.02.2013

 

2012 blev et godt år for KFB. Beretningen fortæller om mange aktiviteter, og i den forbindelse også om mange af de personer som har ydet en indsats for KFB.

Først til den sportslige side:

1. Holdet i serie 1

I forår og sommeren 2012 befandt holdet sig på toppen af deres niveau. Truppen som havde været sammen i 3-4 sæsoner, var sammenspillet og et koncept, der grundlagde mange gode resultater. Sejr over de senere oprykkere viste et flot topniveau. Holdet blev en sikker nr. 4 og med en stort plusscore-det bedste resultat i 14 år. Tillykke til spillere , ledere og trænere.

Træner og lederskiftet i sommeren gav en del usikkerhed og gætterier var mange. Hvor mange ville komme med den nye træner Alex Andreassen.

I slutningen af juli kunne regnskabet gøres op- 8-9 stamspillere mødte ikke op af forskellige årsager, som rejser, karrierestop, skader, lyst til noget nyt m.v.

I den korte periode op till sæsonstart arbejdede Alex med alle de mulige emner til truppen. 5-6 nye spillere var kommet til og fik straks en nøgleposition. Flere af vores unge spillere var nu faste mænd på holdet ( efter flere sæsoner som 2. holdsspillere i serie 4). Det var hårde odds at starte sæsonen på.

Udfordringen var stor og holdet skulle jo bruge en periode og en del turneringskampe på at blive spillet sammen. Alex og hjælperne omkring holdet kunne dog se fremgang og sejren over Firkanten skabte en forløsning og et 0 i stillingen blev langt om længe ændret.

Holdet fik nogle afgørende sejre imod andre hold fra nederste del og ligger p.t. 3. sidst. Vi er dog sikre på at holdet rummer kvalitet nok til at klare sig i rækken, men det kræver at der fortsat arbejdes hårdt til træning og fokuseres på spillet og ikke dommeren i kampene.

Mod slutningen af turneringen kom trænerkonstallationen Alex og Andreas Niebe, samt med Ole og Brita som hjælpere på plads. Det skaber en stærk ramme for holdet. Tak for en solid indsats.

2. Holdet i serie 4

I forårets turnering var forventningen at holdet skulle rykke op. Stammen var på plads og træner David Friborg klar til at gå forrest. Bredden i truppen var dog ikke stor. Det blev til et ærgeligt nederlag i første kamp, hvilket indvirkede på en halvdårlig sæsonstart. Holdet spillede sig med en sejrsrække til en oprykningsmulighed.

Holdet kunne selv afgøre tingene, men som i andre kampe manglede udnyttelsen af chancer, så sejr blev til nederlag og forbliven i serie 4.

Vi sagde farvel til Friborg og Bo Høyer trådte til i sommerpausen 2012. Bo fik de sværeste startbetingelser længe set. Stamspillerne var væk- de bedste nu på 1. holdet hos Alex, andre holdt pause???

Telefonliste og opsøgende arbejde måtte til. Bo havde ikke en retvisende træningskamp med holdet inden opstart. Holdet har klaret sig godt, idet flere tidligere spillere kom tilbage og med hjælp fra andre seniorspillere kunne stilles et kvalificeret hold. Holdet kunne rykke op med sejr i en af de sidste 2 kampe- mod tophold. Det blev tæt men heller ikke denne gang lykkedes det.  Tak til Bo for en flot indsats. Allan Jørgensen tager over og vi håber at spiller og ledere får en succesoplevelse i år via oprykning.

3. Holdet i serie 4 og 5

Allan Jørgensen har gjort en stor og succesfuld indsats for at få mange af vores oprykkede ungdomsspillere og tidligere spillere tilbage. Samarbejdet mellem 2. og 3. holdet har fungeret fint, der er dog stotr niveauspring fra de bedste og til de mindre gode.

I foråret 2012 turneringen havde Allan dog en stamme som bar holdet og et tilfredsstillende resultat, med en placering midt i serie 4. Efter samråd valgte sportudvalget og Allan at rykke en række ned til serie 5. Det viste sig at være den rette beslutning og efterårets kampe blev tabt og til sidst måtte holdet beklageligvis trækkes.

Stolle/Lagstrøm i serie 5 og 4.

Vores dygtige spillere omkring 7 m mester havde i foråret 12 samlet så mange spillere, at de nu ville spille 11 m. Truppen rummer virkelig gode spillere, med stor sejrsvilje. Spillere som kunne spille på 1.-2. holdet.

Holdet vandt da også serie 5 suverænt med kun et nederlag. Tillykke gutter.

Efterårets kampe i en stærk serie 4, gav de udfordringer som truppen søger og en midterplacering fortæller om en flot præstation.

7. mands mesterrække (Stolle/Lagstrøm)

7 mands mester hold udgør en del af den førnævnte trup. De sætter sig høje mål, således også at vinde mesterrækken som nyoprykket hold. I pokalturneringen havde de allerede bevist at de har højeste potentiale.

Holdet var med i toppen, men en kedelig afslutning i SSB gav nederlag. Slutresultat blev en flot 3. plads.

I efteråret fastholdt holdet fuldt fokus og gik målrettet efter mesterskabet. I sidste kamp imod SSB på udebane, ville uafgjort give mesterskabet. I en spændende og lige kampe vandt vi – holdet er Københavnsmestre flot, flot. Et stort tillykke til gutterne.

7 m ( Tim/ Kristian Ring)

Denne trup spænder bredt, fra netop stoppet førsteholds spillere til venner, som tidligere har spillet fodbold forskellige steder. Alle dog med lyst til at mødes og spille en god gang bold, men ikke mindst at hygge sig. Vi håber stadig, at holdet snart danner stammen på vores kommende old boys hold. I efteråret lykkedes det holdet at blive nr. 2 og rykke et niveau op-Tillykke.

7. m Martin Aagaard.

Holdet består af en vennekreds med masser energi for spillet. Holdet træner og udvikler sig, trods forskelligt niveau blandt spillerne. Holdet har fundet en stabilitet og en passende placering.

7. mands (kvinder)

Kvindeholdet har været præget af stor udskiftning/gennemgang og der var trods Tommy Thomsens store arbejde ganske enkelt for få spillere som deltog. I foråret lykkedes det at spille kampene, men niveauspringet var simpelt hen for stort.Efter spillermøde og fælles beslutning ophørte holdet desværre.

Ungdomsafdelingen:

U 17 Emil Kjær /Bo Høyer.

Dette hold og deres trænere har været sammen i mange år, hvilket giver en stor styrke. På dette alderstrin er der store forandringer i hverdagen, med efterskole, bijobs, pigeinteresse bunker af lektier i gym, eksamer m.v. Derfor er Emil/Bo`s indsats og succesfulde fastholdelse af truppen inponerende. Der er kommet den nødvendige tilgang. Rammerne er stabile og tilpasset de unge.

Holdet imponerer også spillemæssigt, med flere turneringsejre og oprykninger bag sig.

Således også i 2012, hvor en god præstation i niveau 2 blev fulgt op i efterårets niveau 1, med en midterplacering. KFB`s højeste placering i mange år i ungdomsfodbold. Flot allesammen.

U 15 niveau 4, U 17 niveau 4  Anders Bruzelius.

Anders har nok haft det sværeste job i ungdomsafdelingen i år. Spillerne har meget forskellig kunnen og truppen er meget smal. Det er blevet til mange og store nederlag og en enkelt sejr. I efteråret var der et godt samarbejde med U 17, 1.

Vi takker Anders for flere års tålmodig og optimistisk indsats, under meget svære betingelser. Flot at Anders fandt en afløse, som kan fortsætte arbejdet for de unge.

Casper Hansen er nu træner og søger tilgang.

 

U 13 niveau 3 og 5. Andreas P, Peter H. Jensen og Vidar.

Lederne har i flere år skabt nogle stabile, lærende og trygge rammer for disse årgange. Spillerne udvikler sig fint. Det er flot at trænerne har opnået så stor tilgang som vi har set. Ligeledes inkluderes spillere som tilhører naboårgange, da vi gerne vil fastholde drengene i KFB.  

U10, Simon Schou, Jeppe Tikøb, Brian Parbst og Lars Martin Søderlund.

Det er imponerende at se den udvikling som både trænere og spillere i denne afdeling har fremvist. Vi har set en stor nettofremgang. Forældreinvolveringen er synlig og er med til at styrke hele afdelingen og give flere muligheder. Det ser vi bl.a. i de ture til Sommerland Sjælland som flere år har afsluttet foråret. Sommerens arrangement for alle Amager klubberne i et U 9 stævne på Kløvermarken og i vores klubhus, markerede afdelingen og KFB på flotteste vis. Alle Amager lederne var imponeret over stævnets organisering. Tak for det.

Drengene kan spille fodbold på højt niveau, det sås ved samme stævne og ved andre stævner.

U6 og U7, Peter Jacobsen og Michael Galdam og hjælpere.

Afdelingen for de yngste drenge og piger har oplevet en fin tilgang, som vidner om et godt lederarbejde. Det er en meget menneskelig tilgang KFB viser de små, hvilket også værdsættes af familierne. Der er tale om leg, hygge og indlæring i det små.

 

Gl. Mands afdeling:

Veteran 3

En sammentømrer trup, som nyder kammeratskabet. Truppen er smal og sårbar mht. afbud. Holdet skiftesvis taber og vinder kampene og befinder sig fint i rækken.

Superveteran 1

Holdet har præget rækken flot i 2012 og været med i toppen. En placering som Københavns 5. bedste superveteranhold er at bemærke og et retvisende billede af sæsonen.

Masters 2

De gode boldspillere omkring 50 år var nu rykket en aldersgruppe op. Det blev en flot sæson, hvor holdet fra start lagde sig på en af de to oprykningspladser. Med velorganiseret og klogt spil med bolden fortsatte sejrsrækken. Da FA 2000 satte point til i sidste kamp endte KFB som turneringsvinder. Tillykke gutter.

Grand old masters 1 med Sundby/KFB.

For disse herrer i 60+ alderen er det en præstation bare at kunne spille fodbold. Truppen har holdt sammen i årtier, men flere må opgive det hårde fodboldspil og overgå til bordtennis aktiviteten. Muligheden for et samarbejde med Sundby til fælles glæde bliver udnyttet. Holdet spiller imod de bedste hold i KBH.

Lacrosse

Lacrosse afdelingen har en stor udfrodring i at skaffe udøvere til den lille sport i Danmark. Lederne Ronnie Mathiessen og Andreas Fønss m.fl. er dog vedholdende og samler medlemmerne på kunsten.

I 2012 afholdt afdelingen igen et internationalt stævne på Kløvermarken. De udenlandske spillere kunne nyde den særlige danske hygge i vores klubhus og på terrassen. En trofast gruppe af aktive i KFB lavede mad og grillede bøffer og pølser. Et meget vellykket arrangement, som gentages i 2013.

Flagfootball.

Vores nyeste sportsgren, Amerikansk fodbold, uden fysisk kontakt, hvor der stjæles faner fra hinandens bælte. Det bliver spændende at se de første kampe på kløvermarken. Velkommen til KFB.

Bordtennis

Bordtennisafdelingen består af lidt ældre medlemmer, som spiller hver onsdag vinteren igenem  og hygger sig socialt. Der er visse regler for indkitning og de fælles frokoster som udgør en vigtig del af sammenholdet.

Til sidst en stor tak til alle trænere og ledere, hjælpere som får holdene til at fungere.

Også en særlig tak til Ole og Brita for kompetent indsats ved turneringsplanlægning, indføring af kampe, flytning af kampe, vinterturneringen, five a side  m.m.

Aktiviteter.

Vi  har en årskalender som viser hvornår der er fælles aktiviteter i KFB.

Vi har nogle faste tilbud, som vinterturnering, five a side, glasfest, lederfest m.v., som fungerer fint grundet de folk som står bag- tak for det.

I 2012 havde vi den glæde at nogle af vores medlemmer selv tog initiativ til nye fælles tilbud.

Først og fremmest U-lejr i Kappel syd for Nakskov.

42 drenge og 15 ledere, trænere og hjælpere, var afsted på den fuldt selvorganiseret tur.

Fredag –søndag var der således konkurrencer for krop og hjerne.

Fodbold, støvlekast, præsisionsspark, forhindringsløb, oprydning.

Hjælpere lavede mad og drengene oplevede nye pålægstyper. Slikbod blev også oprettet med stor succes.

En koncentreret tur og en stor oplevelse for alle.

Et samlende arrangement for ungdomsafdelingen, som vi har ønsket i mange år.

Herrefrokosten i februar, blev en succes grundet et godt forarbejde af  Walle, Nan, Tommy T.

Brunch og Kamp. KFB support forkælede os med dejlig brunch, hyggelige timer og 1. senior kamp med høj stemning på sidelinjen. Stor ros til familierne Jacobsen.

Passive medlemmers dag blev afholdt i efteråret i samarbejde med KFB support, med luxus brunch og stort kagebord m.v. Glædeligt var det at mange passive, ældre medlemmer mødte op i klubhuset og havde nogle hyggelige timer.

Takke festen.

Det er vores mulighed for at sige mange tak til alle jer frivillige leder og trænere, samt hjælpere. Det er jer som er kernen i klubbens virke. Nævnes skal Finn Hanssons fantastiske quiz. Kittys lækre mad.

Fido blev hyldet for sin enestående klubarbejde i Standard og KFB- tillykke.

Hjemmesiden.

Vi søger indlæg fra medlemmerne til vores hjemmside. Der kommer altså for lidt, hvilket er ærgeligt. Nu kan aktuelle resultater og stillinger ses med DBU københavns on-line opdatering, hvilket vi håber giver anledning til at besøge siden jævnligt.

Vi takker Kim Schwaner for indsatsen og ser frem til mange flere indlæg

Årbog og kontakt til passive.

Vi har igen udsendt årbogen for KFB. Det er blevet den hidtil flotteste, ses på vores hjemmeside.

 

 

Klubhuset.

Vi vil forbedre og vedligeholde huset, så vi har en flot og imødekommende ramme for vores samvær. Det kræver mange timers arbejde og diverse indkøb. 2 arbejds weekender er det blevet til i 2012. Vi takker de faste medlemmer som var med til at forbedre huset.

Køkken og bar  drives af frivillige. I årets løb har der været tilbudt mad 2 gange om ugen, hvilket vi i BST er meget glade for. Madlavning og salg er modtaget godt af vores medlemmer. Derfor en særlig tak til Rene Schrøder og Allan  Mus Sørensen, samt Walle og Nan. Andre vagter er Fido, John Apitz, samt Erik Trolleborg, som takkes for en flot indsats.

 

Rengøring. Hermed en meget stor tak til Maibritt, Åge Hansson, John Bergmann.

Økonomi

Vi har opnået et tilfredsstillende resultat i 2012. Vores store aktivitetsniveau er dog kun muligtgrundet den store frivillige indsats fra mange medlemmer og venner.

Vi ser at kontingentindtægterne falder og at der er mange tusinde kr. som afskrives, når skyldnere forlader klubben.

Kontingent restancer og for sene indmeldelser, er til stadighed grund til store ærgelser. Det er til stor irritation at medlemmer ikke kan finde ud af at betale.

Mere herom under regnskab.

Vi kan stadig bruge flere ledere og hjælpere til

BST, Sportsudvalg, som holdledere.

Vi vil opfordre medlemmer til at melde sig til at hjælpe til i KFB. Der er mange enkeltopgaver og mindre tidskrævende funktioner, så kontakt bestyrelsen. Det er givende at bidrage til klubbens virke og lære andre at kende.

Sponsorerne m.fl. takkes.

John Holger Larsen for at give os mange gode ting til vores klub.

Amar sport som i en del år har givet os tøj og rekvisitter.

F.M.Totalservice, som nu er trøjesponsor for 1. senior.

Bent og Anni Hartmann for gave til ungdomsarbejdet.

K.I. ansatte for godt samarbejde.

Til sidst en kæmpe tak til bestyrelsen for

Et særdeles stort engagement og flotte resultater.

Tak for 2012.

Formand Finn Nørgaard.